Department of Botany

Professor Brijmohan Singh Bhau
Head- Department of Botany,
Central University of Jammu
Rahya-Suchani (Bagla), District-Samba,
Jammu-181143, (J&K) India
Tel. No. +91-01923-249658 (O); +91-01923-2615310 (R); +91-9957574216 (M)
Fax. No. +91-01923-249658

 

Name of the faculty

Contact No.

E-mail

Dr. Samantha Vaishanvi

1991285731

samanthavaishnavi@gmail.com

Dr. Deepak Bhardwaj

9711047367

dbhardwajpmb@gmail.com

Dr. Deepak Kumar

7006917847

deepakinjnu@gmail.com

Dr. Vikas Srivastva

7006916956

vikassrivastava25@gmail.com

Dr. Shveta Saroop

7006915439

 

Dr. Ajay Kumar

9013752547

Ajayhp15@gmail.com